-Startsiden
-Bilder av hytta
-Priser
-Aktiviteter og opplevelser
-Utleiekalender
-Kontakt oss for leie
-Kart
-Om Br. Nordby
Priser på utleie


·Helger (fredag til søndag) kr. 1.100.-
·Døgn kr. 500.-
·Ukesleie utenom skoleferier kr. 3.500.-
·Ukesleie i skoleferie kr. 4.500.-

NB: Døgnleie i vanlig helg anses som helgeleie - pris 1.100.-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
August-stemning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober-tur
 


Relaterte artikler
Kalender for utleie av hytter
Leie fremfor å eie!